Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Ινστιτούτον Κύπρου


Γίνεται τες τελευταίες μέρες ο κακός χαμός για το Ινστιτούτο Κύπρου. Πόψε στες ειδήσεις ο Νικόλας Π. εκαλούσεν τον Πρόεδρο να του απαντήσει τζιαι στους φορολογούμενους για τα εκατομμύρια που πιάνει το Ινστιτούτο.


Είπα τζιαι γιω να προσπαθήσω να καταλάβω ήντα μπου γίνεται, μιας τζιαι τα τελευταία 3-4 γρόνια ένει να δκιαβάζω τες εκθέσεις της Γενικής Ελέγκτριας.

Τούτον επήα τζιαι έκαμα τζιαι τωρά. Πιο κάτω εν ότι ήβρα που την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας 2010


Το Ινστιτούτον Κύπρου έφκαλεν Δελτίον Τύπου δαμέ


Για να φαίνουνται τζιαι οι δκυο απόψεις.


Τζιείνον που εν εκατάλαβα ένει γιατί στα ΜΜΕ τζιαι γενικά στες δηλώσεις των διαφόρων εν αναφέρεται πούποτε το ΙΠΕ που συνδέεται άμεσα με το ΙΚυ.Εννά δείξει. Φαντάζουμαι.


Χορηγία στο Γεωπολιτικό Ινστιτούτο Κύπρου.  Στις σχετικές προτάσεις προς το Υπουργικό, κατά την Ίδρυση του Ινστιτούτου, αναφέρονται και άλλες πηγές χρηματοδότησής του, καθώς και η προοπτική ότι το Ινστιτούτο θα καταστεί, με την πρώτη τριετία, αυτοχρηματοδοτούμενο, ωστόσο παρατηρείται ότι η μοναδική πηγή εσόδου του εξακολουθεί να είναι η κρατική χορηγία και ως εκ τούτου η βιωσιμότητά του εξαρτάται αποκλειστικά από αυτήν (σελ.13)Επιστημονικό/Τεχνολογικό Πάρκο. 

(α)  Το Υπουργικό Συμβούλιο, στα πλαίσια της πολιτικής της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη της έρευνας και της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας, με την απόφασή του με αρ. 60.131 και ημερ. 29.4.2004, ενέκρινε τη δημιουργία Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου στην Κύπρο, το οποίο θα τεθεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σύμφωνα με τη μελέτη βιωσιμότητας, η οποία έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο στις 14.4.2009, το κόστος του έργου για τη δημιουργία του Πάρκου εκτιμήθηκε στα €82 εκ.

(β)  Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφαση με αρ. 69.222 και ημερ. 5.8.2009, ενέκρινε τη μείωση του χώρου του Πάρκου καθώς και του κτιριολογικού προγράμματος, με αποτέλεσμα το εκτιμηθέν κόστος να περιοριστεί στα €10,5 εκ., και εξουσιοδότησε τον Υπουργό να εκδώσει σχετικά διατάγματα άρσης των απαλλοτριώσεων για τα επηρεαζόμενα τεμάχια.  Όπως προκύπτει από στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ενώ το 2006 έγινε απαλλοτρίωση ιδιωτικής γης έκτασςη 1.565.679 τ.μ., τελικά η έκταση περιορίστηκε σε 435.988 τ.μ.  Η ενέργεια αυτή δεικνύει αδυναμία στον αρχικό σχεδιασμό και προγραμματισμό του έργου, ενώ παράλληλα επιβαρύνθηκε το Υπουργείο καθώς και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με επιπλέον διοικητικό κόστος.

Η Υπουργός μάς ανέφερε ότι η μείωση του χώρου βασίστηκε μεταξύ άλλων, σε σχετικό αίτημα της Κοινότητας Πεντακώμου, στο γεγονός ότι το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου δεν θα στεγαζόταν πλέον εντός του Πάρκου αλλά στους χώρους του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό, καθώς επίσης και σε υιοθέτηση της θέσης ότι οι ανάγκες ανάπτυξής του Πάρκου μέχρι το 2030, καλύπτονται από τον μειωμένο χώρο. (σελ. 149)Παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ερευνητικού εξοπλισμού και άλλων περιουσιακών στοιχείων του ΑΤΙ.

(α)   Κτιριακές εγκαταστάσεις.  Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη Έκθεσή μας,  το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 23.2.2006 την εγγραφή φοιτητών στο ΑΤΙ για τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο 2006 και τον τερματισμό της λειτουργίας του ΑΤΙ το 2010.  Με την απόφασή του αρ. 63.924, ημερ. 22.6.2006, ενέκρινε επίσης την άμεση παραχώρηση στο Ινστιτούτο Κύπρου (εταιρεία με μοναδικό μέτοχο την Κυβέρνηση) μέρους των εγκαταστάσεων του ΑΤΙ και σταδιακά, με την ένταξη του ΑΤΙ στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και τη μεταφορά του στη Λεμεσό, των υπολοίπων εγκαταστάσεών του. (σελ. 172)Δεδομένων των πιο πάνω, ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για τις ενέργειες που έγιναν, όσον αφορά στην υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 17.6.2011, ενόψει και του γεγονότος  ότι  μέρος των εγκαταστάσεων, ερευνητικού και γραφειακού εξοπλισμού και βιβλίων εξακολουθεί  να παραμένουν ανεκμετάλλευτα, με πιθανό τον κίνδυνο φθοράς με την πάροδο του χρόνου. Ζητήσαμε επίσης να ενημερωθούμε με ποιανού την έγκριση άρχισε η ανοικοδόμηση νέων κτιρίων από  το Ινστιτούτο Κύπρου στον χώρο του ΑΤΙ. (σελ. 173)Χορηγία στο Γεωπολιτικό Ινστιτούτο Κύπρου. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 62.753 ημερ. 21.10.2005 εγκρίθηκε η δημιουργία του Γεωπολιτικού Ινστιτούτου Κύπρου. Κατά τα έτη 2009 και 2008 καταβλήθηκε κρατική χορηγία ύψους €65.000 και €185.993 αντίστοιχα. Για την καταβολή και αποδέσμευση των πιο πάνω ποσών υποβλήθηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Υπουργείο Οικονομικών, ελεγμένοι λογαριασμοί για τα έτη 2006, 2007 και 2008, οι οποίοι εκ πρώτης όψεως δεν παρέχουν επαρκή πληροφόρηση. Συναφώς αναφέρεται ότι στους Προϋπολογισμούς των ετών 2010 και 2011, περιλήφθηκε συμβολική πρόνοια χορηγίας ύψους €10, χωρίς να έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη μέχρι τον Ιούνιο του 2011.

Τον Ιούλιο του 2009 υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, σύμφωνα με την οποία το μεγαλύτερο μέρος του έργου του ήταν η διοργάνωση συνεδρίων, ενώ το επιστημονικό εκδοτικό του έργο παρέμεινε χωρίς οποιαδήποτε υλοποίηση. Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του αρ. 69.223, ημερ. 5.8.2009 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να διορίσει Επιτροπή αποτελούμενη από τους Υπουργούς Εξωτερικών και Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο με σκοπό την περαιτέρω μελέτη του θέματος και υποβολή προς το Υπουργικό, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2009, πρότασης με αναθεωρημένη και πιο στοχευμένη εισήγηση για το μέλλον του Ινστιτούτου.

Η πιο πάνω Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρία στις 14.10.2010, με θέμα την πιθανή μετεξέλιξη του Ινστιτούτου σε «Κυπριακό Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής», που όπως προκύπτει από τα σχετικά πρακτικά, λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήματος, θα συζητείτο ξανά σε νέα συνάντηση.

Επίσης όπως παρατηρήθηκε παρά το γεγονός ότι στις προτάσεις προς το Υπουργικό κατά την ίδρυση του Ινστιτούτου αναφέρονται και άλλες πηγές χρηματοδότησης του, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρώ-Μεσογειακό Ίδρυμα, καθώς και η προοπτική ότι το Ινστιτούτο θα καταστεί, μετά την πρώτη τριετία, αυτοχρηματοδοτούμενο, από εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των ετών 2006, 2007 και 2008 που ετοιμάστηκαν από ιδιώτες ελεγκτές, παρατηρείται ότι μοναδική πηγή εσόδου του αποτελεί η κρατική χορηγία και ως εκ τούτου η βιωσιμότητα του εξαρτάται αποκλειστικά από αυτήν.

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή, το θέμα θα τεθεί ενώπιον της Υπουργού Εξωτερικών για σκοπούς σύγκλησης της αρμόδιας Υπουργικής Επιτροπής. (σελ 241)Δημιουργία Ερευνητικού Κέντρου για θέματα Ενέργειας Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων (ΕΚΕΠΥΠ). Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 22 Ιουνίου 2006 αποφάσισε τη δημιουργία του ΕΚΕΠΥΠ υπό το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚ), την ανάπτυξη του οποίου θα υποστηρίξει το Εργαστήριο Ενέργειας και Περιβάλλοντος του “Massachusetts Institute of Technology” (MIT) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.  Για τη δημιουργία του ΕΚΕΠΥΠ έχουν συνομολογηθεί δύο συμφωνίες στις οποίες εμπλέκεται το ΙΠΕ. 

Η πρώτη συμφωνία καλύπτει τη χρηματοδότηση της συμμετοχής του ΜΙΤ για υλοποίηση ειδικού  Κυπριακού Προγράμματος Ενέργειας Περιβάλλοντος και Νερού (CEEW) στις εγκαταστάσεις του για ποσό ύψους US$4,75 εκ., για πέντε έτη. Βάσει της συμφωνίας δεσμεύεται το ΙΠΕ και για την παροχή υποστήριξης με την παραχώρηση κρατικών πόρων για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του εν λόγω Κέντρου στην Κύπρο.  Για τον σκοπό αυτό, η πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου προέβλεπε τη διάθεση £1,5 εκ. το 2007 και την άμεση παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου.  Το MIT έχει δεσμευτεί για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τεχνικά επιστημονικά και ακαδημαϊκά θέματα.  Στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής, το ΙΠΕ κατέβαλε απευθείας προς το ΜΙΤ, το συνολικό ποσό των US$3.630.000 μέχρι το τέλος του 2010. Σημειώνεται ότι η έκτη και έβδομη δόση καταβλήθηκαν με καθυστέρηση λόγω της τρίμηνης καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στην υποβολή της δεύτερης ετήσιας έκθεσης από το ΜΙΤ και της ανάγκης που προέκυψε για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων προς το Ίδρυμα.

Μετά από μελέτη των τριών Ετήσιων Εκθέσεων (01.09.2007-31.08.2010) που υποβλήθηκαν από το ΜΙΤ το Ίδρυμα  διαπίστωσε ότι η υλοποίηση κάποιων από τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της συμφωνίας ήταν ελλιπής. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι στα δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα τα οποία προέκυψαν από την εργασία των μεταδιδακτορικών συνεργατών (Cyprus Fellows) του Προγράμματος δεν γίνεται αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας (ή του ΙΠΕ) ως χρηματοδότη του Προγράμματος στο ΜΙΤ. Πρόσθετα τα οικονομικά στοιχεία που υποβλήθηκαν παρουσίαζαν χαμηλή υλοποίηση του προϋπολογισμού και για το λόγο αυτό ζητήθηκαν επιπρόσθετα διευκρινιστικά στοιχεία.

Το Διοικητικό  Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2010, αποφάσισε την καταβολή των προβλεπόμενων δόσεων της χρηματοδότησης για το 2010, συνολικού ύψους US$1.120.000, όπως επίσης και την αποστολή σχετικής επιστολής από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Διευθυντή του Προγράμματος στην οποία να καταγράφονται οι διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του Ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος του ΙΠΕ πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι, λόγω της μη ανταπόκρισης του Διευθυντή του Προγράμματος στάληκε νέα επιστολή με την οποία ζητήθηκε ανταπόκριση στις διαπιστώσεις του Ιδρύματος που προέκυψαν από τη μελέτη των Εκθέσεων.

Στις 28 Αυγούστου 2011 το ΜΙΤ υπέβαλε την 4η  Ετήσια Έκθεση για το Πρόγραμμα CEEW σχετικά με τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 1.9.2010 - 31.8.2011 καθώς και δωδεκάμηνο Πλάνο Δραστηριοτήτων για την επόμενη περίοδο. 

Επίσης, ο Πρόεδρος πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 το ΙΚ υπέβαλε Έκθεση Αποτίμησης για τη συνεισφορά του Προγράμματος CEEW του ΜΙΤ (μέσα από την εν λόγω συμφωνία) στη δημιουργία και ανάπτυξη του ΕΚΕΠΥΠ.

Από τη μελέτη των πιο πάνω, ο Πρόεδρος του ΙΠΕ ανέφερε ότι, όπως διαφαίνεται, η εν λόγω συμφωνία αποτελεί ένα πλαίσιο προτεινόμενων δραστηριοτήτων χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ή συγκεκριμένα παραδοτέα/στόχους και ότι σε συνεργασία με το ΜΙΤ μέσα από τις Εκθέσεις που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι έχουν υλοποιηθεί διάφορες δραστηριότητες (όχι όμως όλες ή στον βαθμό που περιγράφεται στη συμφωνία) οι οποίες, ενδεχομένως, να έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη του ΕΚΕΠΥΠ.  Με τις εν λόγω Εκθέσεις πρόσθεσε, δεν έχουν υποβληθεί αποδεικτικά στοιχεία που θα τεκμηρίωναν την πρόοδο στην υλοποίηση της συμφωνίας.

Η δεύτερη συμφωνία, που είναι συμπληρωματικό έγγραφο της πρώτης, αναφέρεται στη διαδικασία καταβολής των σχετικών χορηγιών και αναμενόταν να  προσδώσει τελική μορφή στις δεσμεύσεις που ανέλαβε ήδη το ΙΠΕ με βάση την  πρώτη συμφωνία για τη δημιουργία του Κέντρου. 

Η πιο πάνω συμφωνία όπως μας ανέφερε  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΠΕ, με οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών δεν έχει υπογραφεί και καμία χρηματοδότηση δεν έχει παραχωρηθεί από το ΙΠΕ στο Ινστιτούτο Κύπρου για τη δημιουργία του ΕΚΕΠΥΠ παρόλο που αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Επίσης στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το 2011 δεν συμπεριλήφθηκε σχετική πρόνοια για επιχορήγηση του  ΕΚΕΠΥΠ καθώς το Υπουργείο Οικονομικών στα πλαίσια της γενικής πολιτικής για τη χρηματοδότηση του ΙΚ αποφάσισε την απ΄ ευθείας χρηματοδότησή του  από το Γραφείο Προγραμματισμού.

Η συμφωνία μεταξύ ΙΠΕ-ΙΚ-ΜΙΤ, που αναφέρεται πιο πάνω, έχει υπογραφεί από τον πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΠΕ, που είναι ωστόσο ταυτόχρονα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚ (το οποίο βάσει των πιο πάνω θα χρηματοδοτείται από το ΙΠΕ) γεγονός που κατά την άποψη μας δεν συνάδει με την γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου ως προς την ανεξαρτησία του κάθε διοικητικού οργάνου που μετέχει στην παραγωγή διοικητικής πράξης. (σελ 561 – 562)


Δεν υπάρχουν σχόλια: